Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 – Het aanbod

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de wederpartij tijdens de bedenktijd

ARTIKEL 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de wederpartij en kosten

ARTIKEL 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

ARTIKEL 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 11 – De prijs

ARTIKEL 12 – Nakoming overeenkomst en garantie

ARTIKEL 13 – Levering en uitvoering

ARTIKEL 14 – Eigendomsvoorbehoud

ARTIKEL 15 – Wijziging van de overeenkomst en prijsverhoging

ARTIKEL 16 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

ARTIKEL 17 – Betaling

ARTIKEL 18 – Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging

ARTIKEL 19 – Contractsduur

ARTIKEL 20 – Verzendkosten

ARTIKEL 21 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 22 – Overmacht

ARTIKEL 23 – Persoonsgegevens

ARTIKEL 24 – Klachtenregeling

ARTIKEL 25 – Geschillen

ARTIKEL 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 27 – Wijziging van de algemene voorwaarden

BIJLAGE I: Modelformulier voor herroeping

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Wederpartij:
1. een rechtspersoon; of
2. een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, of
3. een consument, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:
kalenderdag;

Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst:
een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager:
elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de wederpartij of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer:
de rechtspersoon bedoeld in Artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst die tussen de ondernemer en de wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping:
het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Alchemilla Shop is een handelsnaam van Van Dijken E-Commerce

Adres: Josine Reulingstraat 12; 9746 AN; Groningen; Nederland

Telefoonnummer: 06-24265699 (Bereikbaar doordeweeks van 9.00 tot 20.00 uur.)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 02069577

Btw-identificatienummer: NL002153733B83

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en wederpartij.

2. Het accepteren van een aanbod dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij akkoord gaat met deze voorwaarden.

3. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig wordt geacht of aan de andere kant niet bindend, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de wederpartij met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden die de ondernemer naar het oordeel van de ondernemer nodig heeft voor het uitbrengen van een aanbieding tijdig en volledig ter beschikking stelt. Dit geldt ook voor gegevens waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitbrengen van een realistische aanbieding.

8. Indien de wederpartij de in lid 7 van dit artikel genoemde verplichting niet, niet-tijdig of onvolledig nakomt, is de ondernemer gerechtigd de aanbieding eenzijdig aan te passen in lijn met de opdracht.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. De wederpartij kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de wederpartij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de wederpartij, of een vooraf door de wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de wederpartij in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de wederpartij hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten:

3. De wederpartij kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de wederpartij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De wederpartij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE WEDERPARTIJ EN KOSTEN DAARVAN

1. Als de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de wederpartij het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De wederpartij heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij.

5. De wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de wederpartij de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de wederpartij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de wederpartij, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de wederpartij aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de wederpartij heeft gebruikt, tenzij de wederpartij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de wederpartij.

4. Als de wederpartij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

a. Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij;

b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

e. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de wederpartij die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

f. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij; en

– de wederpartij heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

g. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

h. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

i. Volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

j. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

k. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

l. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

m. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

n. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

o. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

p. Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

q. Diensten betreffende weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

 

ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de wederpartij bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. De ondernemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

9. Indien de ondernemer gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan de ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

10. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de ondernemer gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de ondernemer daardoor direct of indirect ontstaan.

 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Ook wanneer het risico, conform lid 5 van artikel 13 van deze voorwaarden, is overgegaan op de wederpartij, blijft het eigendom van de geleverde producten bij de ondernemer berusten totdat de wederpartij al hetgeen hij op grond van de relevante overeenkomst of overeenkomsten aan de ondernemer is verschuldigd heeft voldaan.

2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de ondernemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de ondernemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens de ondernemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

4. Voor het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

ARTIKEL 15 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN PRIJSVERHOGING

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De ondernemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de ondernemer en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de ondernemer op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4. Indien de ondernemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de ondernemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

a. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

b. Indien de prijsstijging voortvloeit uit een aan de ondernemer toekomende bevoegdheid of een op de ondernemer rustende verplichting ingevolge de wet;

c. In andere gevallen, met dien verstande dat de consument gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke bedrag en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 16 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:

1. De wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De wederpartij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De wederpartij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de wederpartij deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de wederpartij te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de wederpartij na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

ARTIKEL 17 – BETALING

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. Indien de wederpartij een consument is, zal altijd rekening worden gehouden met het feit dat, bij verkoop van producten aan consumenten, de consument nimmer verplicht mag worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

4. De ondernemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

5. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6. Bij niet-tijdige betaling door de wederpartij die handelt in de uitoefening van een een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, is deze wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat de ondernemer daarvoor eerst een ingebrekestelling hoeft te versturen. Vanaf het moment van intreden van verzuim maakt de ondernemer aanspraak op de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling en is de wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

7. Bij niet-tijdige betaling door een consument zal de ondernemer hem wijzen op de te late betaling. De consument krijgt dan een aanvullende termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de consument binnen deze 14-dagen-termijn nog steeds niet overgaat tot betaling van het verschuldigde, maakt de ondernemer aanspraak op de wettelijke rente. Ook is de ondernemer dan gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

8. Bij niet-tijdige betaling is de ondernemer bevoegd om uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9. Wanneer de wederpartij het niet eens is met een factuur, heeft hij gedurende 14 dagen na de factuurdatum het recht om zich hierover schriftelijk of per e-mail bij de ondernemer te beklagen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn met de factuur.

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

ARTIKEL 18 – OPSCHORTING,ONTBINDING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING

1. Indien de ondernemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze jegens de wederpartij gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de ondernemer, zal de ondernemer in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de ondernemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de wederpartij in rekening gebracht. De ondernemer zal de wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de ondernemer genoemde termijn te voldoen, tenzij de ondernemer anders aangeeft.

3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de ondernemer op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 19 – CONTRACTSDUUR

1. De overeenkomst tussen de ondernemer en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij de ondernemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen. De ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

ARTIKEL 20 – VERZENDKOSTEN

1. Bij bestellingen tot € 50,- worden € 6,95,- aan verzendkosten in rekening gebracht wanneer het een bestelling binnen Nederland betreft. Bij bestellingen boven de € 50,- euro worden binnen Nederland geen verzend- en administratiekosten berekend.

2. Voor verzending buiten Nederland worden verzendkosten berekend afhankelijk van het afleveradres.

3. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan de ondernemer, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 21 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Door de ondernemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens het geval dat de ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst én de wederpartij de ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de ondernemer na die ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft schieten waardoor de wederpartij schade lijdt.

2. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer, op welke grondslag dan ook, is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade van de wederpartij.

3. De ondernemer is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Dit wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. In geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

4. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat in de periode dat de ondernemer als gevolg van overmacht niet in staat is zijn verplichting(en) jegens de wederpartij na te komen.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de wederpartij aan de ondernemer zijn verstrekt.

6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de geleverde producten. Ouders en/of verzorgers dienen tevens zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde producten, en de ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is als gevolg van verzuim in de nakoming van deze zorgplicht.

7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminking van gegevens/informatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de wederpartij en de ondernemer, dan wel tussen de ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de wederpartij en de ondernemer.

 

ARTIKEL 2 – OVERMACHT

1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. De verplichting tot betaling van geld door de wederpartij aan de ondernemer is nadrukkelijk geen grond voor overmacht.

4. Als duidelijk is dat de situatie van opschorting van de bestelling als gevolg van overmacht langer dan twee (2) maanden zal duren c.q. heeft geduurd, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

5. Indien de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 23 – PERSOONSGEGEVENS

1. Op de website van de ondernemer kan de wederpartij worden gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

2. De ondernemer neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

 

ARTIKEL 24 – KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 25 – GESCHILLEN

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig is in het buitenland.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

ARTIKEL 26 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

ARTIKEL 27 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Alchemilla Shop
Josine Reulingstraat 12
9746 AN, Groningen
Nederland
[email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende:

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

en/of

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam wederpartij]

[Adres wederpartij]

[Handtekening wederpartij] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Verzendinstructie

Het product dient vanzelfsprekend en geheel volgens de voorwaarden, ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend (voedingssupplementen, oliën et cetera) en zoals het verpakt was, compleet en in de originele onbeschadigde verpakking, retour gestuurd te worden. Uiteraard zorgvuldig verpakt in een geschikte verzenddoos of indien toepasselijk een bubbeltjesenvelop. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de wederpartij.